Tasaw.Watangnoyaw ktan | 68 Videos
Tasaw.Watan 主播精選

zik na pkluh trakis ga si ki lman kbalay gaga Mahu

2015-07-15 Wed

guqi ga rhiyal pinhngaw slun pcyogun babaw nya

2015-07-08 Wed

skhmayun:piqzyun tayal maki ta hogan na squliq

2015-07-01 Wed

trang ta mciq utux ga bazi' muciy kmal tayal

2015-06-24 Wed

tringan behuy ga kahul sa tnring yaqeh utux

2015-06-17 Wed

maras mtyuwaw sraral ga qnyatan shuway nha

2015-06-10 Wed

ke na smze' sraral ga zihung balay kkayal na bnkis

2015-06-03 Wed

wal sqliqun thiq ga:cyux spqering son bnkis tayal

2015-05-27 Wed

tmutu' rgyax ga gaga kkyayal na smze kmhgan

2015-05-20 Wed

gaga tayal ga ini hmut kmayal "psaniq" na ke

2015-05-13 Wed

kay na Tayal:stanux ga mita kayal son nha uzi

2015-05-06 Wed

mhuni sraral ga kniyap yaqeh na utux

2015-04-29 Wed

Snsiy pkita nnbu' kinmhgan Tayal sraral

2015-04-22 Wed

nqumi kawas lga phngagun qu rhiyal qmazeh la

2015-04-15 Wed

nqumi ga:te sazing kawas pmyan pinbahu na tayal

2015-04-08 Wed