Iwan NaweMprengo Ku Pnkari Seediq (Seediq) | 70 Videos
Iwan Nawe 主播精選

lulngan ta sbiciq muuxun para hanTnlupuy laqi

2015-07-19 Sun

rmaus plale cbeyu snduku ma mdanga tnsapah

2015-07-12 Sun

Slaqi ta cbeyo smkuxunl theya ma psseyun bsiyus

2015-07-05 Sun

smluhe ta karii seediq mangu kesun 5wawa baga

2015-06-28 Sun

Malu ba gaya rudan cbeyo ka msbarux ma mstuku

2015-06-21 Sun

Rbangan di theya qsiya yayun tai hari sndiyax naq ndan

2015-06-14 Sun

Seediq mdurumc meepah waha malu ndaan

2015-06-07 Sun

Iya ekan ngungu qculux maha srahuq slhayune ka laqi

2015-05-31 Sun

Seediq ptlebu splun liyun seediq

2015-05-24 Sun

Seediq pkuuro wada mqrinuc

2015-05-17 Sun

Huwa mesa kari imi na karac bgihur

2015-05-10 Sun

Gaya msterung spruun riyung qmitan na rdan cbeyo

2015-05-03 Sun

hniti kari rudan huwa mesa nleeluw mkesa

2015-04-26 Sun

pkugus hrmadac kiya ka mkera murengo kari tenu

2015-04-19 Sun

Ini qnadan ndan ta lmngelun saya di

2015-04-12 Sun