Ohay.SewanaNa pilian | 98 Videos
Ohay.Sewana 主播精選

O kakita'an no Fata'an sapalengaw ato ci afedo'ay

2015-07-16 Thu

O pilimo'ot no mato'asay malawidang kanganga'ay

2015-07-09 Thu

O cukor no tiring o mamipatay i tisowan

2015-07-02 Thu

o 'aresing ko cokap a malingad o fo'is ko kafong a minokay

2015-06-25 Thu

Nanay mafana' ho midongdo sa ko longoc no mato'asay

2015-06-18 Thu

O tatodong to no miheca'an patangican ko kararamod

2015-06-11 Thu

Caay piteked to kinaira ko finawlang no pangcah a pafatis

2015-06-04 Thu

I 'ayaw a micomod i selal ira ko sapipakasaw i pakarongay

2015-05-28 Thu

O pilongoc no salikaka to sakalihaday a mipalimo

2015-05-21 Thu

Papacakat to pakarongay ira ko pikoling i cangranan

2015-05-14 Thu

I salawinawina a kakawa awa ko no mikadafo'ay a saceli'

2015-05-07 Thu

O pilongoc no lipoi'ing to pidama to no sakimalingaday

2015-05-07 Thu

Wata'ay ko semer no niyaro' to demak no fafaw

2015-05-07 Thu

O a'isedan kakita'an tapang kakeridan han no kasaniyaro'

2015-04-30 Thu

O pinanay no finawlan to sakaraheked no 'orip

2015-04-23 Thu